Pozvánka na valnou hromadu

26. květen 2014

Představenstvo společnosti Dostihový spolek a.s.
se sídlem Pardubice, Pražská 607, PSČ 530 02, IČ 481 55 110, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, číslo vložky 918 (dále jen „společnost“)

svolává řádnou valnou hromadu společnosti:

 • Datum konání a čas zahájení: pátek 27. června 2014 v 10:00 hodin
 • Místo konání: Společenský sál budovy radnice, Pernštýnské nám. 1, Pardubice


Pořad valné hromady:

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
 2. Volba orgánů valné hromady
 3. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
 4. Souhlas s převodem akcií
 5. Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti za rok 2013 vč. stanoviska ke Zprávě o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2013
 6. Schválení Zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2013
 7. Schválení auditované účetní závěrky zpracované k 31. 12. 2013 a rozhodnutí o způsobu naložení a hospodářským výsledkem roku 2013
 8. Schválení změny stanov
 9. Odvolání člena představenstva
 10. Volba člena představenstva
 11. Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti a pracovní smlouvy člena představenstva
 12. Závěr

I. Informace pro akcionáře

Valné hromady je oprávněn účastnit se akcionář, který je uveden v seznamu akcionářů.

Registrace účasti akcionářů bude zahájena v 9:30 hod. Akcionáři jsou povinni při prezenci předložit svůj platný průkaz totožnosti, zástupci fyzických osob předloží úředně ověřenou plnou moc. Zástupci akcionářů - právnické osoby - se prokáží platným dokladem totožnosti, originálem výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence ne starším 3 měsíců a písemnou plnou mocí s ověřenými podpisy osob oprávněných jednat za akcionáře.

Účetní závěrka k 31. 12. 2013, Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku včetně příloh, návrhy smluv o výkonu funkce členů orgánů a pracovních smluv a návrh znění stanov jsou do dne konání valné hromady akcionářům k dispozici k nahlédnutí v pracovních dnech v sídle společnosti na adrese Pražská 607, Pardubice, PSČ 530 02 v termínu po předchozí telefonické domluvě. V případě zájmu o sjednání termínu návštěvy prosím kontaktujte paní Hanu Kamenickou na e-mailové adrese kamenicka@pardubice-racecourse.cz nebo tel. čísle +420 777 750 933. Akcionář nebo jeho zástupce se pro účely nahlédnutí do shora uvedených dokumentů prokáže stejně jako při účasti na valné hromadě. Akcionář má právo vyžádat si na svoje náklady vydání opisů či kopií těchto písemností.

II. Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, jejich zdůvodnění, příp. vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti:

K bodu č. 2 pořadu valné hromady - Volba orgánů valné hromady a pořadu jednání

Návrh usnesení:
Valná hromada volí níže uvedené osoby do funkcí orgánů valné hromady:

Předseda valné hromady Ing. Richard Benýšek
Zapisovatel valné hromady Ing. Miroslav Čada
Ověřovatelé zápisu Miloslav Šimek
Ing. Jaroslav Matoušek
Osoby pověřené sčítáním hlasů Ing. Pavla Paďourová
Aneta Čížková
Hana Kamenická

Zdůvodnění:
V souladu s ust. § 422 odst. 1) zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“) do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Na valné hromadě se v souladu s cit. ustanovením a v souladu čl. 12 stanov volí předseda, zapisovatel, 2 ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu č. 3 pořadu valné hromady - Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady

Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád.

Zdůvodnění:

Jednací a hlasovací řád podrobněji upravuje jednání valné hromady a hlasování akcionářů. Znění jednacího a hlasovacího řádu vychází z dosavadní praxe společnosti.

K bodu č. 4 pořadu valné hromady - Souhlas s převodem akcií

Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje následující převody akcií společnosti:

1. převod 2.301 ks kmenových akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, poř. č. 000022-000066, 000101- 001000, 003401-004698, 5220-5234, 6684- 6700 a 7184-7209 z akcionáře Bělecký Mlýn s.r.o., se sídlem Olomouc, Šemberova 66/9, PSČ 772 00 IČ: 26223571, společnosti Čiperný Grunt s.r.o., se sídlem Olomouc - Město, Šemberova 66/9, PSČ 772 00, IČ: 28588835

2. převod 1 ks hromadné listiny č. 000002 nahrazující 2.301 ks kmenových akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 300,- Kč každá, poř. č. akcií 015488-017788 z akcionáře Bělecký Mlýn s.r.o., se sídlem Olomouc, Šemberova 66/9, PSČ 772 00 IČ: 26223571, na společnost Čiperný Grunt s.r.o., se sídlem Olomouc - Město, Šemberova 66/9, PSČ 772 00, IČ: 28588835
3. převod 10 ks kmenových akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, poč. ř. 7139-7148 z akcionáře Jaroslava Grodla, bytem Čejov 12, 396 01 Humpolec, dat. nar. 16. července 1958, Ing. Lubomíru Motyčkovi, bytem Střelecká 128, Chrudim Iv., PSČ 537 01, dat. nar. 2. srpna 1952 .
4. převod 24 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, poř. č. 7149-7172 z akcionáře z  Ing. Jiřího Kunáta, bytem Bulharská 659, 530 03 Pardubice, dat. nar. 10. ledna 1957, Ing. Lubomíru Motyčkovi, bytem Střelecká 128, Chrudim Iv., PSČ 537 01, dat. nar. 2. srpna 1952 .

Zdůvodnění:

Dopisem ze dne 22.5.2014 požádal akcionář Bělecký Mlýn s.r.o., se sídlem Olomouc, Šemberova 66/9, PSČ 772 00 IČ: 26223571 zapsaný v seznamu akcionářů o udělení souhlasu s převodem svých výše uvedených akcií a dopisem ze dne 26.11.2013 požádal Ing. Lubomír Motyčka o udělení souhlasu s převodem akcií od akcionářů Jaroslava Grodla a Ing. Jiřího Kunáta.

V případě omezení převoditelnosti spočívající v podmínce souhlasu valné hromady s převodem akcií nenabude smlouva o převodu akcií účinnosti dříve, než valná hromada souhlas udělí.

K bodu č. 5 pořadu valné hromady - Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti za rok 2013 vč. stanoviska ke Zprávě o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2013

Vyjádření představenstva k navrhované záležitosti:

Pověřený člen dozorčí rady seznamuje valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady společnosti, a to v souladu s ustanovením § 449 ZOK. Projednání zprávy dozorčí rady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi.

K bodu č. 6 pořadu valné hromady - Schválení Zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v r. 2013

Vyjádření představenstva k navrhované záležitosti:

Zprávu uveřejňuje představenstvo v souladu s ustanovením § 436 ZOK. Projednání Zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi.

K bodu č. 7 pořadu valné hromady - Schválení auditované účetní závěrky zpracované k 31. 12. 2013 a rozhodnutí o způsobu naložení a hospodářským výsledkem roku 2013

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2013 předloženou představenstvem společnosti, která tvoří přílohu tohoto zápisu, a bere na vědomí, že výsledek hospodaření společnosti je zisk ve výši 994.307,26 Kč.

Dosažený zisk za rok 2013 bude po provedení odvodu do rezervního fondu ve výši stanovené ve stanovách společnosti použit na úhradu ztrát z minulých let.

Zdůvodnění:

Představenstvo v souladu s ust. § 421, § 435 ZOK a stanov společnosti předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku.

Společnost za rok 2013 dosáhla zisku ve výši 994.307,26 Kč. Společnost v souladu s čl. 33 stanov doplní rezervní fond ve stanovené výši a zbývající část zisku bude použita na úhradu ztrát z minulých let, čímž dojde ke snížení kumulované ztráty z minulých let.

Účetní závěrka byla ověřena nezávislým auditorem- společností AV-AUDITING spol. s r.o., která potvrdila správnost účetní závěrky, věrnost a pravdivost zobrazení stavu hospodaření a soulad s účetními předpisy platnými v České republice.

K bodu č. 8 pořadu valné hromady – Schválení změny stanov

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti, a to ve znění návrhu předloženém představenstvem společnosti, který tvoří přílohu tohoto zápisu.

Zdůvodnění:

Důvodem navrhovaných změn stanov společnosti je přizpůsobení stanov nové právní úpravě, zejména podřízení společnosti ZOK jako celku, a to ve smyslu ust. § 777 odst. 5 ZOK. Návrh změny stanov byl projednán a schválen představenstvem společnosti.

K bodu č. 9 pořadu valné hromady – Odvolání člena představenstva

Návrh usnesení:

Valná hromada s účinností k dnešnímu dni odvolává člena představenstva MVDr. Vladimíra Tlučhoře, nar. 16.9.1946, bytem Bartoňova 890, Studánka, Pardubice, PSČ 530 12.

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písmeno e) ZOK a v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. c) stanov společnosti náleží do výlučné pravomoci valné hromady rozhodování o odvolání členů představenstva společnosti.

K bodu č. 10 pořadu valné hromady – Volba člena představenstva

Návrh usnesení:

Valná hromada s účinností k dnešnímu dni volí novým členem představenstva Ing. Oldřicha Babického, nar. 4.6.1966, bytem Kroměříž, 17. listopadu 3980/4, PSČ 767 01

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písmeno e) ZOK a v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. c) stanov společnosti náleží do výlučné pravomoci valné hromady rozhodování o jmenování členů představenstva společnosti.

K bodu č. 11 pořadu valné hromady - Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti a pracovních smluv členů představenstva

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a MUDr. Štěpánkou Fraňkovou ve znění, jež je přílohou tohoto zápisu.

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a Janem Kafkou ve znění, jež je přílohou tohoto zápisu.

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a Ing. Oldřichem Babickým ve znění, jež je přílohou tohoto zápisu.

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a Ing. Richardem Benýškem ve znění, jež je přílohou tohoto zápisu.

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a Ing. Jiřím Rozinkem ve znění, jež je přílohou tohoto zápisu.

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a Ing. Michaelem Skalickým, Ph.D. ve znění, jež je přílohou tohoto zápisu.

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a Ing. Tomášem Pelikánem ve znění, jež je přílohou tohoto zápisu.

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a Ing. Petrem Benešem ve znění, jež je přílohou tohoto zápisu.

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a Mgr. Václavem Snopkem ve znění, jež je přílohou tohoto zápisu.

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a Ing. Lubomírem Motyčkou ve znění, jež je přílohou tohoto zápisu.

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a Ing. Vladimírem Řehounkem ve znění, jež je přílohou tohoto zápisu.

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a Ing. Vladimírem Engelmajerem ve znění, jež je přílohou tohoto zápisu.

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a Ivo Köhlerem ve znění, jež je přílohou tohoto zápisu.

Valná hromada schvaluje uzavření pracovní smlouvy na pracovní pozici ředitel společnosti s Ing. Michaelem Skalickým, Ph.D. ve znění, jež je přílohou tohoto zápisu.

Zdůvodnění:

Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena orgánu společnosti a musí splňovat materiální a formální náležitosti stanovené v ustanovení § 59 ZOK. S ohledem na přechodné ustanovení § 777 odst. 3 ZOK je třeba ujednání smluv o výkonu funkce přizpůsobit tomuto zákonu do 30. června 2014.

Smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti, včetně odměňování schvaluje valná hromada společnosti v souladu s ustanovením § 59 ZOK, pracovní smlouvu člena představenstva společnosti schvaluje valná hromada v souladu s ustanovením § 61 ZOK.

V Pardubicích dne 23. 5. 2014

Ing. Richard Benýšek v.r.
předseda představenstva
Dostihový spolek, a.s.

Ing. Michael Skalický, Ph.D. v.r.
místopředseda představenstva
Dostihový spolek, a.s.Česká pojišťovna AGROFERT Pardubický kraj Pardubice Česká republika

Novinky e-mailem

Přejete si dostávat novinky do Vaší e-mailové schránky? Vyplňte následující formulář.

Novinky e-mailem

Agrofert park

 • +420 466 797 111
 • Mapa a kontakty

© 2017, Dostihový spolek, a.s. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑