Kovbojové se vracejí, aneb ProRodeo Tour 2015 na pardubickém závodišti

25. červen 2015

Kovbojové se vracejí, aneb ProRodeo Tour 2015

Pardubické dostihové závodiště se při nadcházejícím víkendu částečně promění v rodeový svět. Ve dnech 27. – 28. června se tu vedle dostihového mítinku uskuteční i 4. kolo letošního seriálu ProRodeo Tour 2015. Vypsáno je deset disciplín.

Seriál ProRodeo Tour je ucelený soubor deseti rodeí za kalendářní rok. Počet kol je daný vývojem rodeového ježdění v České republice. Seriál v podobě, které známe dnes, se jezdí přibližně od roku 2008. Do roku 2010 nesl název Ranch Rodeo. Soutěží se ve více jak deseti disciplínách. Osm z nich je vypsaných do Finálového závodu a pořadatel může jednotlivé kolo doplnit o zbývající doplňkové disciplíny. Soutěží se v kategoriích Open a Junior. Jezdci sbírají v seriálu důležité body pro kvalifikaci na National Finals ProRodeo, které se jede v září po odjetí celého seriálu ProRodeo Tour.

Jaké bude letošní pardubické rodeo? O tom více prezident ProRodeo Czech Association MILAN PATA.

Věřím, že takové jako všechny předešlé ročníky... tedy úžasné a vydařené. Jsme rádi, že se povedl najít termín tak jako úplně první ročník, tedy termín, kdy se jede kvalifikace na Velkou pardubickou. To sebou nese velkou diváckou účast a je krásné vidět na tribuně dámy v kloboucích a v lodičkách, jak se zájmem sledují práci tak trochu jiných koní s dobytkem.

ProRodeo Tour se už stalo nedílnou součástí programového kalendáře na pardubickém závodišti. Diváci si už mohli za tu dobu udělat obrázek o tom, co je české rodeo. Přesto – připravili jste na letošní sezonu něco nového?
Ono nového se v tomto sportu zas až tak nedá vymýšlet. Disciplíny jsou dané, můžou se pouze obměnit a na doprovodný program v tom nabitém jezdeckém víkendu bohužel není místo. Nové budou jistě tváře jezdců a nové budou i tváře jaloviček :-)

Součástí některých rodeo disciplín je samozřejmě i skot. Platí nějaká kritéria pro jeho výběr? A kdo se vlastně o telata stará?
Jen zdravé a vyrovnané zvíře, v našem případě dobytče, v dokonalé fyzické a psychické kondici může být rovnocenným soupeřem při měření sil s člověkem a koněm. Nikoho nemůže potěšit výhra nad slabším.
Struktura soutěží je koncipována tak, aby jednotlivé skupiny zvířat měly dostatek časového prostoru pro odpočinek a regeneraci sil. Pro tato zvířata je zajištěna klidová zóna s napajedlem, dostatkem krmiva a přístřeším proti nepříznivým klimatickým vlivům. Všechna zvířata jsou postupně navykána na podněty, kterým jsou vystavena během soutěží. Telata nebo mladý skot musí také splňovat hmotnostní minimum pro danou disciplínu. Důkladná kontrola přizvaným veterinářem při přejímce zvířat vylučuje použití nemocných nebo jinak nevhodných zvířat v soutěži. Náležitá je i přejímka koní a kontrola dokladů a vakcinací.
Ostatně názory samotných veterinářů, kteří se přímo účastní soutěží, jsou pro nás velice důležitým vodítkem pro správné nastavení „zvířecího programu”. Péči o tato zvířata zajišťují proškolení a zkušení členové Calf Angels Teamu. Tito lidé jsou uzavřená skupina, cestující po jednotlivých show a za léta praxí jsou již dokonalou, sehranou partou, kde každý člen má svou roli.

Pro každé kolo ProRodeo Tour je vypsáno několik disciplín. Ne všichni návštěvníci dostihového závodiště ale umí rozklíčovat, co se pod anglickými názvy skrývá. Pojďte nám jednotlivé disciplíny stručně představit (fotografie jsou ilustrační):

Trailer Loading - nakládání do přepravníku
Týmová disciplína s časovým limitem jedné minuty. Aréna je rozdělena na dvě poloviny. Tzv. dobytčí a nedobytčí polovinu. Stádo telat označených čísly je shromážděno na dobytčí straně. Na nedobytčí straně je ohrádka ze sestavitelných kovových ohradových dílců simulující "přepravník", která je tvořena dvěma oddělenými částmi. Tým se skládá ze dvou jezdců a čas začíná běžet po protnutí startovní / půlící čáry. Poté je týmu přiděleno číslo telete. Úkolem týmu je toto tele oddělit od stáda a dovést ho do "přepravníku", a ten za teletem zavřít, tím že do druhé části jezdci zavedou oba koně, ze kterých sesednou. Následně jezdci doběhnou ke kruhu vyznačeného v aréně. V okamžiku, kdy oba jezdci překročí vyznačenou čáru kruhu, zastavuje se čas a úloha je ukončena. Ve chvíli, kdy se zastaví čas, tak na nedobytčí straně arény nesmí být žádné jiné tele, celé přidělené tele musí být v přepravníku a koním nesmí koukat žádná část těla z přepravníku, jinak je tým diskvalifikován. Taktéž přeběhne-li více jak 2 telata, nebo vběhnutím jiného než určeného telete do přepravníku, je tým diskvalifikován.

Cattle Penning - oddělení telete
Během jedné minuty musí jezdec vybrat přidělené tele s číslem, které je mu sděleno po protnutí startovní čáry. Tato čára zároveň rozděluje arénu na dvě poloviny, tzv. dobytčí a nedobytčí polovinu. Stádo telat označených čísly je shromážděno na dobytčí straně. Na nedobytčí straně je u delší stěny arény postavena ohrádka s otevřeným vjezdem orientovaným ke krátké stěně arény tak, aby jednou stranou přiléhala k dlouhé stěně arény. Protnutím startovní čáry se spouští časový limit, během kterého musí jezdec přidělené tele oddělit od stáda a musí jej zavést a zavřít do připravené ohrádky. Zvednutím ruky jezdec končí čas. Jezdec nesmí vjet celou délkou koně dovnitř ohrádky nebo naopak nesmí končit čas, pokud je celou délkou koně před ohrádkou. Při ukončení disciplíny nesmí být na nedobytčí straně arény žádné jiné tele a na nedobytčí stranu během jedné minuty nesmí přeběhnout více jak 4 telata ze stáda. Všechny tyto chyby budou posuzovány jako „No Time”.

Team Penning - oddělování dobytka
Týmová disciplína tří jezdců s časovým limitem dvě minuty. Protnutím startovní čáry se začíná počítat čas a je týmu přidělena barva obojků. Tato čára rozděluje arénu na dvě poloviny. Tzv. dobytčí a nedobytčí polovinu. Na dobytčí straně je shromážděno stádo telat a na nedobytčí straně u kratší stěny arény se postaví ohrádka. Telata jsou označena barevnými obojky, vždy po třech stejné barvy. Tým má za úkol oddělit ze stáda tři předem určená telata označená barevnými obojky, dovést je a zavřít do ohrádky na nedobytčí straně arény. Úkol je splněn i v případě, že tým oddělí pouze jedno nebo dvě telata. Při zavírání oddělených telat do ohrádky ukončuje úlohu pouze jeden jezdec z týmu zvednutím ruky, ale nejprve musí jeho kůň protnout pomyslnou čáru zavření. Jezdec nesmí jet celou délkou koně dovnitř ohrádky, nebo naopak nesmí končit čas, pokud je celou délkou koně před ohrádkou. V okamžiku ukončení úlohy musejí být všichni jezdci na nedobytčí straně arény a kromě zavřených telat v ohrádce musejí být ostatní telata na dobytčí straně arény. Pokud nebudou tyto podmínky splněny, bude tým diskvalifikován v daném kole.

Ranch Cutting - oddělení dobytka
Tato disciplína je hodnocena na základě schopnosti koně pracovat s dobytčaty samostatně. Aréna je rozdělena na dvě poloviny. Tzv. dobytčí a nedobytčí polovinu. Na dobytčí polovině je zvýrazněna časová čára. Na půlící čáře jsou umístěny dva kužely. Na straně dobytčí je v označeném prostoru u hrazení arény shromážděno stádo očíslovaných telat. Na straně nedobytčí je postavena ohrádka, kam jezdec s koněm musí v časovém limitu dvě a půl minuty zavřít přidělené tele. Každý jezdec může využít dva až čtyři pomocníky (turn-backy). Pomocníci se pohybují v každém rohu na dobytčí straně arény, pomáhají jezdci udržet stádo v označeném prostoru a přidělené tele na dobytčí straně. Když tele uteče na nedobytčí stranu, mohou pomoci tele vrátit zpět na dobytčí stranu. Při ukončování, zavírání telete, musejí zůstat na dobytčí straně. Jezdec musí vstoupit do stáda a provést oddělení přiřazeného telete. Poté musí být kůň schopen předvést své schopnosti (cow sense) a nepustit tele zpět do stáda. Poté mohou dokončit úlohu, zahnat a zavřít přiřazené tele mezi kužely do ohrádky na nedobytčí straně. Zvednutím ruky jezdec končí čas. Jezdec nesmí jet celou délkou koně dovnitř ohrádky neby naopak nesmí končit čas pokud je celou délkou koně před ohrádkou. Při ukončení disciplíny nesmí být na nedobytčí straně arény žádné jiné tele, jinak je to diskvalifikace. Jezdec, který pojede s pákovým udidlem, může ovládat koně pouze jednou rukou. Jezdec, který pojede s kroužkovým udidlem, může ovládat koně oběma rukama.

Calf Roping - chycení telete na čas
Jezdec, který hází pravou rukou, startuje do arény vždy z pravého startovacího boxu, jezdec který hází levou rukou, startuje do arény vždy z levého startovacího boxu. Když je jezdec připraven ve startovacím boxu, dá jezdec kývnutím hlavy pokyn k vypuštění telete. Jakmile tele opustí vypouštěcí zařízení, začíná se měřit čas. V tom okamžiku může kůň s jezdcem opustit startovací box a jezdec se v limitu třiceti vteřin snaží lasem chytit tele za krk. Pokud kůň s jezdcem protne pomyslnou čáru startovacího boxu dříve, než tele opustí vypouštěcí zařízení, dostane jezdec časovou penalizaci. V okamžiku, kdy jezdec hází laso, tele musí cválat. Po chycení telete jezdec pustí laso a sesedne z koně. Čas je zastaven, když se jezdec dotkne oběma nohama země. V okamžiku zastavení času musí smyčka lasa spočívat kolem krku telete. Jezdec má povolen pouze jeden hod lasem. Jakékoliv jiné chycení je bráno jako neplatný pokus.

Ranch Roping - pracovní lasování
Aréna je rozdělena pomyslnou čárou označenou kužely na dvě části (dobytčí a nedobytčí). Poměr rozdělených částí si určuje rozhodčí dle dané arény a dle svého uvážení. Stádo telat označených čísly je shromážděno na dobytčí straně. Při této disciplíně se používá tzv. vyhazovací honda. Po protnutí rozdělovací čáry a následném přidělení čísla musí jezdec v časovém limitu jedné minuty oddělit přidělené tele od stáda. Tele přežene za pomyslnou čáru na nedobytčí stranu, kde může tele zalasovat. V okamžiku, kdy jezdec hází laso, musí být tele v pohybu. Jakmile jen nos telete protne pomyslnou čáru zpět na dobytčí stranu, je zakázáno tele chytat. Jezdec má neomezený počet hodů. Při oddělování a lasování smí na nedobytčí stranu přeběhnout libovolný počet telat. Disciplína je ukončena zhotovením „dally” - omotáním lasa okolo hrušky a následném uvolnění (vycvaknutí) hondy. V tomto případě je zastaven čas. Pokud honda vycvakne dříve než je laso namotané na hrušku, čas běží dál. Pro kontrolu, že bylo provedené "dally" v okamžiku správného ukončení úlohy, se musí jezdec vždy otočit k rozhodčímu a "dally" ukázat.

California Ranch Roping - týmové pracovní lasování
Aréna je rozdělena pomyslnou čárou označenou kužely na dvě části (dobytčí a nedobytčí). Poměr rozdělených částí si určuje rozhodčí dle dané arény a dle svého uvážení. Stádo telat označených čísly je shromážděno na dobytčí straně. Při této disciplíně se používá tzv. vyhazovací honda. Tým, který se skládá ze dvou jezdců vybavených lasem s vypouštěcí hondou, začíná tuto disciplínu na straně nedobytčí protnutím rozdělovací čáry. První z týmu (cutter) má za úkol sám, bez pomoci druhého (roper) oddělit přidělené tele od stáda, přehnat ho za pomyslnou čáru na nedobytčí stranu, kde už mu může pomoci roper, který má za úkol dané tele zalasovat. Roper se při prvním oddělování nesmí zapojit do práce cuttera a musí se zdržovat u pomyslné rozdělovací čáry. V okamžiku, kdy roper hází laso, musí být tele v pohybu a musí být na nedobytčí straně arény. Jakmile jen nos telete protne pomyslnou čáru zpět na dobytčí stranu, je zakázáno tele chytat. Pokud roper neuspěje, nechytí přidělené tele, může se o zalasování pokusit cutter a roper mu může pomoci oddělit přidělené tele od stáda. Cutter může chytat tele pouze na nedobytčí straně. Oba mají pouze jeden hod. Pokud na nedobytčí stranu přeběhnou více jak 4 telata, je tým diskvalifikován. Disciplína je ukončena zhotovením „dally” - omotáním lasa okolo hrušky a následném uvolnění (vycvaknutí) hondy. V tomto případě je zastaven čas. Pokud honda vycvakne dříve než je laso namotané na hrušku, tak čas běží dál. Pro kontrolu, že bylo provedené "dally", v okamžiku správného ukončení úlohy, se musí jezdec vždy otočit k rozhodčímu a "dally" ukázat.Česká pojišťovna AGROFERT Pardubický kraj Pardubice Česká republika

Novinky e-mailem

Přejete si dostávat novinky do Vaší e-mailové schránky? Vyplňte následující formulář.

Novinky e-mailem

Agrofert park

  • +420 466 797 111
  • Mapa a kontakty

© 2017, Dostihový spolek, a.s. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑